Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Warffum West-Brabant (‘WWB’) diensten levert aan u. Door middel van uw inschrijving via de website van WWB verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 1 Inschrijving

U dient het cursusgeld bij inschrijving via de website van WWB direct via IDEAL te voldoen. WWB gebruikt het mailadres dat u heeft opgegeven bij inschrijving, voor het versturen van de bevestiging van deelname. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 2 Annulering

Annulering dient altijd per mail te geschieden (info@warffumwestbrabant.org). Na ontvangst van uw annuleringsbericht, ontvangt u van ons een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet, dan heeft WWB uw annulering niet ontvangen.

Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de eerste cursusweek zijn geen kosten verschuldigd.
Bij annulering tussen vier en zes weken vóór aanvang van de eerste nascholingsweek wordt 25% van het cursusgeld bij u in rekening gebracht.
Bij annulering tussen twee en vier weken vóór aanvang van de eerste nascholingsweek wordt 50 % van het cursusgeld bij u in rekening gebracht.
Bij annulering binnen twee weken vóór aanvang van de eerste nascholingsweek wordt 100 % van het cursusgeld bij u in rekening gebracht.
Indien u annuleert en zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 3 Onvoldoende aantal inschrijvingen

Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft WWB het recht de nascholing te annuleren tot tien werkdagen voor de beoogde datum van de nascholing. WWB is dan slechts gehouden het cursusgeld terug te betalen.

Artikel 4 Privacy

De persoonsgegevens die u verstrekt bij inschrijving worden door WWB vastgelegd voor de uitvoering van uw opdracht. WWB verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij WWB daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

WWB sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Artikel 6 Toepasselijk recht / forumkeuze

Op de overeenkomst tussen WWB en u is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen WWB gevestigd is.

Warffum nascholing huisartsen West-Brabant
KVK 60849657
Westvoorstraat 56
4671CE Dinteloord
Tel: 0167-522255
Mail: warffum@warffumwestbrabant.org

Copyright 2016 - Warffum West-Brabant - All Rights Reserved